اخبار مکتب مهر

تاریخ ارسال : 1400/10/7

باشگاه آهنگسازان مرکز موسیقی حوزه هنری عضو می پذیرد

فراخوان عضویت در باشگاه آهنگسازان مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شد.

تاریخ ارسال : 1400/10/7

باشگاه تصنیف و ترانه مرکز موسیقی حوزه هنری عضو می پذیرد

فراخوان عضویت در باشگاه تصنیف و ترانه مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شد.

تاریخ ارسال : 1400/7/12

باشگاه خوانندگان مرکز موسیقی حوزه هنری عضو می پذیرد

اولین فراخوان عضویت در باشگاه خوانندگان مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شد.